Gender, Sexuality, Islam & Science – Spring 2023
– | Comments Off on Gender, Sexuality, Islam & Science – Spring 2023

This reading & discussion course will create a space for participants to reflect on and debate critical perspectives in the development of discourses on gender and feminism across the world. The readings explore the variety …

Read the full story »
News on Sexual & Bodily Rights

Resources & Tools

News from Member Organizations

CSBR Activities

Statements

Home » Uncategorized

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR) Haklar ve Dayanıklılık Çekirdek Hibeleri

Submitted by on – No Comment
This image has an empty alt attribute; its file name is CSBR-acronym-logo-1-999x1024.jpg

CSBR Haklar ve Dayanıklılık çekirdek hibeleri, COVID-19 pandemisinin yarattığı etkiler bağlamında örgütlenme ve hak geliştirmenin alternatif yollarını bulmaya çalışan küçük ölçekli projeleri desteklemeyi hedefliyor.

Neden böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duyduk?

Komünite temelli uluslararası bir dayanışma ağı olarak yaşadığımız bu eşi görülmemiş kolektif kriz anında, ağ içerisinde kaynak sağlama mekanizmasını birlikte oluşturmanın yollarını keşfetmek istedik. CSBR olarak bu yıl yapmayı planladığımız yüz yüze toplantılarımızı salgın dolayısıyla gerçekleştiremeyeceğiz ancak elimizdeki fonların çok kıymetli olduğunun bilinciyle rotamızı yeniden belirledik. Her ne kadar ülkelerin sınırları kapanmış olsa da farklı bağlamlar arasındaki etkileşimi sürdürebilmek için daha geniş bir aktivist topluluğunu destekleyebilecek küçük kaynaklar oluşturmaya odaklandık. Ağa üye aktivistlerin katılımıyla oluşturduğumuz bu mekanizma ile hareketler arasında kaynakların dağılımına dair iyi uygulamaları da keşfetmek istiyoruz.

Sadece bugünkü pandemi ortamında değil pandemi kontrol altına alındıktan sonra da yaşadığımız küresel değişimlerin hareketlerimiz için ne anlama geldiği üzerine düşünebilmek için bir alan yaratmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Durup, kolektif olarak nasıl rotamızı yeniden belirleyebiliriz, deneyimlerimizi nasıl paylaşabiliriz ve örgütlülük alanımızın sürekliliğini sağlayacak ve hatta bu alanı genişletmemizi mümkün kılacak şekillerde nasıl davranabiliriz? Bugünkü eylemlerimizin örgütlenirken birbirimize karşı gösterdiğimiz kolektif sorumluluğu, özeni ve özbakımı hem güçlendirip hem de merkezinde tutmasını sağlayacağından nasıl emin olabiliriz? Yüz yüze örgütlenmenin mümkün olmadığı bu günlerde, toplulukları örgütlemenin ve harekete geçirmenin daha erişilebilir ve kapsayıcı yöntemlerini oluşturabilmek üzere bazı pratiklerimizi dönüştürme konusunda birbirimizin yaratıcılığından neler öğrenebiliriz? CSBR Haklar ve Dayanıklılık Programı, fon vermenin ötesinde topluluklar tarafından ve topluluklar için kolektif kapasiteyi, dayanışmayı ve hareket örgütleme desteğini güçlendirecek bir mekanizma olmayı amaçlıyor. Bu mekanizma sayesinde, fon alıcıların sanal forumlarda bir araya gelmesi için bir dizi Bağlantı Kurma ve Öğrenme Etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler birbirimizin deneyimlerinden öğrenmemiz, ilişkilerimizi geliştirmemiz ve programın izleme, değerlendirme ve öğrenme süreçlerine kolektif katılmamız konularında bize destek olacak.

Stratejik Odak:

Proje önerileri aşağıdaki kriterleri nasıl yerine getireceklerini belirtmelidir:

A. Köktenciliğin temel nedenlerini ve bu nedenlerin, LGBTIQ bireylerin karşı karşıya kaldığı hak kısıtlamalarıyla nasıl kesiştiğini ele almak ve bunlarla mücadele etmek;

B. Topluluk-temelli örgütlenmeyi güçlendirmek;

C., Müslüman toplumlardaki mevcut programların ve kampanyaların hareket kısıtlaması yaşadığımız bugünlerde yeni yöntemlerle devam ettirilmesini de içerecek şekilde sivil alanı sürdürmek ve genişletmek;

D. İlerici ifade ve söylemleri güçlendirmek ve çoğaltmak. Bu stratejik odak, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ve ifadesi çeşitliliğine saygı temeline dayanan din veya inanç özgürlüğüne dair olumlayıcı yaklaşımları geliştirmeyi de içeren ifade ve söylemleri de kapsar. E. Topluluk ve kolektif özbakım da dahil olmak üzere, hakları ve dayanıklılığı geliştirmeye dair yenilikçive bütüncül yaklaşımları desteklemek.

Kimler başvurabilir?

Yıllık bütçesi 50.000 Euro’nun altında olan ve aşağıdaki kriterleri karşılayan, sivil toplum örgütleri, platformlar, inisiyatifler vb. grupların başvurularını kabul ediyoruz:

 • Öncelikli ya da odak ülkelerdeki kuir (LGBTIQ) Müslümanlar tarafından yürütülen kolektifler ya da kuruluşlar.
 • Öncelikli ya da odak ülkelerdeki kuir gruplar. LBQ, trans ve interseks gruplara öncelik verilecektir.
 • Öncelikli ya da odak ülkelerdeki LGBTIQ bireyleri kapsayan feminist gruplar, kadın hakları ya da kız çocuğu hakları grupları.
  

Hangi hibelere başvurabilirsiniz?

Kurumsal Hibeler ya da Bölgesel/İş birliği Hibeleri için 1 Temmuz- 15 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje önerilerini kabul ediyoruz. Hibe miktarları 2500 Euro, 6000 Euro ya da 10.000 Euro olarak belirlendi. Hibeler küçük ölçekli projelerin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesiyle ilgili temel maliyetleri karşılayacak şekilde belirlendi. İnsan kaynakları ve teknoloji için gerekli olan harcamalar da bu bütçelere dahildir.

Kurumsal Hibeler: Bu proje önerileri öncelikli ülkelerin herhangi birinde çalışan kuruluşlar ya da kolektifler tarafından sunulabilir: Afganistan, Bangladeş, Mısır, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kırgızistan, Fas, Nepal, Pakistan, Filistin, Filipinler, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tunus ve Yemen.

Bölgesel Hibeler/İş birliği Hibeleri: Bu proje önerilerinin bölgesel stratejileri nasıl ele alacaklarını belirtmeleri gerekir ve CSBR ile ortaklık önerileri olarak sunulabilirler. Başvuru, yukarıda belirtilen öncelikli ülkelerin ve/veya aşağıda belirtilen odak ülkelerin herhangi birinde çalışan kuruluşlar, kolektifler ya da ağlar tarafından yapılabilir: Fas, Kazakistan, Lübnan, Malezya ve Türkiye.

Hangi Aktiviteleri Önerebiliriz?

Aşağıda, bu hibeler tarafından desteklenebilecek stratejik kriterlerle ve üyelerimizin belirttikleri ihtiyaçlar ve halihazırda yürüttükleri programlarla uyumlu aktivitelerden örnekler verilmiştir. Proje önerilerinizi bu örneklerle sınırlandırmanız gerekmiyor. Bu örnekler daha ziyade ihtiyaç duyulduğunu bildiğimiz aktivitelerin bir seçkisini sunuyor. Aktiviteler aşağıda geniş bir şekilde tanımlanmış şu kategorilerin altında yer alabilir: Bilgi Üretimi; Sanal Ağ Oluşturma ve Atölyeler, Kampanya ve Savunuculuk Güçlendirme; Karşılıklı Yardımlaşma ve Topluluk Sorumluluğu ve Özbakımı.

Bilgi Üretimi. Aktiviteler şunları içerebilir:

 • Köktendinci unsurların çeşitli bağlamlarımızda nasıl kesiştiğine dair araştırmalar ve analizler. Örneğin, dini ve ekonomik köktencilik arasında nasıl bir bağlantı var ve bunun hükümetlerin aldığı COVID-19 önlemleri üzerindeki etkileri neler?
 • Muhafazakâr dini unsurların, hakların korunması ve ihlallerin durdurulması amacıyla toplulukların yürüttükleri çalışmalara (artan aile içi şiddet, nefret suçları, COVID’in yayılması, cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı gibi temel sağlık hizmetlerine sınırlı erişim dahil olmak üzere) nasıl zarar verdiğine dair araştırmalar ve analizler yapmak.
 • Müslüman toplumlarda toplumsal cinsiyet ve cinsellik gibi marjinalize edilmiş kavramlara yönelik geleneksel varsayımları ve önyargıları sorgulayan yayınlar.
 • İnanç, cinsellik ve insan haklarına dair olumlayıcı ve kapsayıcı yaklaşımları destekleyen/geliştiren hak temelli inisiyatiflerin dokümantasyonu.

Sanal Ağ Oluşturma ve Atölyeler

 • Topluluklarla sanal platformlar üzerinden belirli konular çerçevesinde bir araya gelme ve iletişim halinde kalma. Bu türden aktiviteler arasında stratejik kriterlerle uyumlu sanal festivaller, deneyim paylaşımı yapılabilecek online forumlar, seminerler ve online atölyeler sayılabilir.
 • Yüz yüze görüşürken kullanılan katılımcı yöntemlerin sanal ortama nasıl taşınabileceği konusunda denemeler yapmak. Örneğin; salgın öncesinde birkaç gün sürecek şekilde organize ettiğimiz yüz yüze eğitimleri nasıl online ortamlara taşıyabiliriz? Özdüşünümsel aktivitelere katılımı destekleyecek, kişilerin birbiriyle yakınlık kurabileceği ve ilişkilenebileceği online atölyeler düzenlemek mümkün mü?
 • Bütüncül bir perspektifle çalışan uzmanların dezavantajlı topluluklara sanal ortamda psiko-sosyal ve beden-temelli destek seansları sunmasını sağlamak.
 • On bölümden oluşan tematik bir podcast üretmek.

Kampanya ve Savunuculuk Çalışmalarını Güçlendirme (Yasalar ve politikalar bağlamında)

 • COVID-19 kısıtlamaları sürecinde Birleşmiş Milletler mekanizmaları ve üst düzey siyasi süreçlere katılıma odaklanan sanal atölye serileri düzenlemek.
 • COVID-19 sebebiyle hastaların damgalanmasına ve LGBTIQ bireyler, seks işçileri, sokakta yaşayan gençler, engelli bireyler, HIV+ ile yaşayanlar, göçmenler, vb. dezavantajlı toplulukların giderek daha fazla karşılaştığı risklere karşı savunuculuk için raporlama yapmak, webinar ve kampanyalar düzenlemek.
 • COVID-19 koşullarında ve sonrasında hükümetlerin temel hizmetleri karşılaması, insan haklarını ve çevrenin korumasını sağlaması için kadınlar, kız çocukları ve LGBTIQ hakları savunucularının yürüttüğü başarılı kampanyaları birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek üzere ortak platformlar kurmak.
 • Belirli kampanya konuları hakkında ana akım medyada yayımlanmak üzere bir dizi yazı ve makale yazmak.
 • Online mecralar üzerinden sanat temelli kampanyalar düzenlemek.

Karşılıklı Yardımlaşma ve Topluluk Sorumluluğu ve Özbakımı

 • Karşılıklı yardımlaşma ağları kurmak konusunda toplulukları desteklemek için Kaynak Kılavuzlar geliştirmek.
 • İzolasyonu kırmak, akıl sağlığı problemlerini ele almak, insanların sosyal iletişim içinde kalmalarını sağlamak ve temel ihtiyaçlara (yemek, ilaç, sağlık hizmetleri) erişimi sağlamak için topluluk dayanışma sistemleri tasarlamak.
 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti, kapsamlı cinsellik eğitimini, cinsel haklar ve doğurganlık sağlığı hakları ile diğer temel sağlık hizmetlerini ele almak ve bu hizmetlere erişimi sağlamak amacıyla bilgi ve kaynak desteği geliştirmek için acil yardım hatları işletmek.
 • Hareketler arasındaki örgütlenme pratiklerini güçlendirmek için daha öncesinde erişilmemiş topluluklara erişmek. Örneğin, ağlar kurarak farklı sektörlerden kendi bilgisi ve deneyimlerini geniş kitlelere ulaştırabilecek profesyonellerle (sosyal çalışmacı, avukat, öğretmen, doktor, vb.) birlikte çalışmak.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Proje önerilerinizi en geç 8 Haziran 2020 tarihine kadar aşağıdaki Başvuru Formunu doldurarak şu e-posta adresine gönderebilirsiniz: coordinator@csbronline.org. Başvurunuzu Türkçe yapabilirsiniz.  CSBR Değerlendirme Komitesi’nin değerlendirme süreci 26 Haziran 2020 tarihinde sonuçlanacaktır. Bu nedenle projelerin başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020’den önce olmamalıdır. Hibelerin Temmuz (2020) ayının sonunda verilmesi planlanmaktadır.

Download Başvuru FORMU

Comments are closed.